دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های در حال انجام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 
 • بررسی تاثیر رزکشن اندومتر به روش هیستروسکوپی در جلوگیری از عود پولیپ‌های اندومتر در بیماران مبتلا به پولیپ در سنین 40 سال به بالا و پس از یائسگی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال‌96
 • بررسی ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی و پولیپ اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 95
 • بررسی شیوع و الگوی اختلالات خواب در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 1397
 • بررسی تاثر بلوک گانگلیون ستاره ای بر همودینامیک حین عمل و عوارض جانبی بعد از عمل در جراحی لاپاروسکوپی زنان
 • بررسی اثر پروستاگلاندین های F2X در برداشت کامل میوم های تیپ 1 و 2 در طی عمل جراحی هیستروسکوپی میومکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) درسال 96-95
 • بررسی تاثیر بلوک شبکه هایپوگاستریک فوقانی در کنترل درد بیماران اندومتریوز مقاوم به درمان های جراحی و دارویی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 96
 • مقایسه تاثیرنخ ویکریل بانخ lock- vبرای ترمیم کاف واژن در بروزعوارض پس از هیسترکتومی لاپاراسکوپیک در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال های 95-96
 • بررسی ارتباط بین ضخامت چربی احشایی و زیر جلدی با هیپرپلازی یا کانسر اندومتر در زنان با اضافه وزن و یا چاقی مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم
 • بررسی تاثیر درمان لاپاراسکوپیک اندومتریوز عمقی برمیزان اختلال جنسی در بیماران مبتلا به اندومتریوزیس مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) شهر تهران درسال 1395
 • بررسی محل آناتومیک خونریزی دهنده در جراحی مجدد به علت خونریزی بعد از کلیه اعمال جراحی بخش زنان در سال 1385-1395
 • بررسی ارتباط سطج آهن و فریتین با بیماری اندومتریوز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران درسال 96-95
 • بررسی اثر ویتامین D در عود فیبروم رحمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)در سال 1396-1397
 • بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر تشخیص دیر هنگام بیماری آندومتریوزیس در سال 1397-1396 
 • Effectiveness of Hysteroscopic Endometrial resection on the prevention of the recurrence of endometrial polyps in patient over 40 years old and postmenopausal
 • The relationship between human papillomavirus and endometrial polyp in women with abnormal uterine bleeding referred to Rasoul Akram hospital in 95
 • The prevalence of sleep patterns disorders among pregnant women referred to Rasool Akram Hospital during 2015-2016
 • The Effects of Stellate Ganglion Block on Intraoperative Hemodynamics and Postoperative Side Effects in gynecologic Laparoscopic Surgery
 • The effect of prostaglandins F2α on Complete removal of myoma type 1 and type 2 surgery during hysteroscopic myomectomy in women referred to hospital Hazrat-e- Rasool in 96-95
 • The effect of hypogastric block for pain relief in endometriotic patients after completion of both surgical and medical treatment.
 • Comparison the effect of vicryle suture and v-lock suture for repairing vaginal cuff and incidence of complications post laparoscopic hysterectomy.
 • Investigation of relation between visceral fat and sub cutaneus fat thickness with endometrial hyperplasia or canser in overweight or obess women with abnormal uterine bleeding.
 • Effectivness of laparoscopic treatment on sexual disfunction in DIE
 • Evaluate the anatomic site of bleeding in reoperation because of bleeding after surgery in gynecology ward of Rasoul Akram Hospital in Tehran during the years 2007 to 2017
 • the relationship between iron and feritin level with endometriosis disease in patients reffered to rasool hospital tehran in 95-96
 • Effect of vitamin D on the incidence and recurrence of uterine fibroids in patients who referred to Rasool Akram in 1396-1397
 • Socioeconomical determinants of Delay in diagnosis of endometriosis in 2016-2017 in Iran

 

دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 
 • بررسی تاثیر رزکشن اندومتر به روش هیستروسکوپی در جلوگیری از عود پولیپ‌های اندومتر در بیماران مبتلا به پولیپ در سنین 40 سال به بالا و پس از یائسگی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال‌96
 • بررسی ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی و پولیپ اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 95
 • بررسی شیوع و الگوی اختلالات خواب در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 1397
 • بررسی تاثر بلوک گانگلیون ستاره ای بر همودینامیک حین عمل و عوارض جانبی بعد از عمل در جراحی لاپاروسکوپی زنان
 • بررسی اثر پروستاگلاندین های F2X در برداشت کامل میوم های تیپ 1 و 2 در طی عمل جراحی هیستروسکوپی میومکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) درسال 96-95
 • بررسی تاثیر بلوک شبکه هایپوگاستریک فوقانی در کنترل درد بیماران اندومتریوز مقاوم به درمان های جراحی و دارویی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 96
 • مقایسه تاثیرنخ ویکریل بانخ lock- vبرای ترمیم کاف واژن در بروزعوارض پس از هیسترکتومی لاپاراسکوپیک در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال های 95-96
 • بررسی ارتباط بین ضخامت چربی احشایی و زیر جلدی با هیپرپلازی یا کانسر اندومتر در زنان با اضافه وزن و یا چاقی مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم
 • بررسی تاثیر درمان لاپاراسکوپیک اندومتریوز عمقی برمیزان اختلال جنسی در بیماران مبتلا به اندومتریوزیس مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) شهر تهران درسال 1395
 • بررسی محل آناتومیک خونریزی دهنده در جراحی مجدد به علت خونریزی بعد از کلیه اعمال جراحی بخش زنان در سال 1385-1395
 • بررسی ارتباط سطج آهن و فریتین با بیماری اندومتریوز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران درسال 96-95
 • بررسی اثر ویتامین D در عود فیبروم رحمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)در سال 1396-1397
 • بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر تشخیص دیر هنگام بیماری آندومتریوزیس در سال 1397-1396 
 • Effectiveness of Hysteroscopic Endometrial resection on the prevention of the recurrence of endometrial polyps in patient over 40 years old and postmenopausal
 • The relationship between human papillomavirus and endometrial polyp in women with abnormal uterine bleeding referred to Rasoul Akram hospital in 95
 • The prevalence of sleep patterns disorders among pregnant women referred to Rasool Akram Hospital during 2015-2016
 • The Effects of Stellate Ganglion Block on Intraoperative Hemodynamics and Postoperative Side Effects in gynecologic Laparoscopic Surgery
 • The effect of prostaglandins F2α on Complete removal of myoma type 1 and type 2 surgery during hysteroscopic myomectomy in women referred to hospital Hazrat-e- Rasool in 96-95
 • The effect of hypogastric block for pain relief in endometriotic patients after completion of both surgical and medical treatment.
 • Comparison the effect of vicryle suture and v-lock suture for repairing vaginal cuff and incidence of complications post laparoscopic hysterectomy.
 • Investigation of relation between visceral fat and sub cutaneus fat thickness with endometrial hyperplasia or canser in overweight or obess women with abnormal uterine bleeding.
 • Effectivness of laparoscopic treatment on sexual disfunction in DIE
 • Evaluate the anatomic site of bleeding in reoperation because of bleeding after surgery in gynecology ward of Rasoul Akram Hospital in Tehran during the years 2007 to 2017
 • the relationship between iron and feritin level with endometriosis disease in patients reffered to rasool hospital tehran in 95-96
 • Effect of vitamin D on the incidence and recurrence of uterine fibroids in patients who referred to Rasool Akram in 1396-1397
 • Socioeconomical determinants of Delay in diagnosis of endometriosis in 2016-2017 in Iran

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر