دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افراد


خانم دکتر فریبا الماسی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر ثمانه رخگیره

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر اشرف السادات موسوی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر شهلا میر گلو بیات

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر شهلا چایجیان


خانم دکتر منصوره وحدت

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر کبری طاهرمنش

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر لادن حقیقی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر سپیده خداوردی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
آقای دکتر ابوالفضل مهدی زاده کاشی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر ندا هاشمی

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی


آقای دکتر حمید رضا فیض

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر سهیلا امینی مقدم

بیمارستان فیروزگر

خانم دکتر شهلا چایچیان


خانم دکتر کبری طاهرمنش

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر منصوره وحدت

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر لادن حقیقی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر سپیده خداوردی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
خانم دکتر ساغر صالح پور


آقای دکتر ابوالفضل مهدی زاده کاشی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
آقای دکتر رضا سعادت مصطفوی

بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )